SAO真空吸盘带安装支杆系列
产品特点
型号规格
性能参数
尺寸规格
资料下载
返回
暂无信息!

型号规格
SAO8×20N  - LA4- M5F
         ①             ②     ③


① 吸盘型号② 真空口方向③ 连接规格
SAO8×20N空白 -垂直方向 
LA4  - 水平方向,快插接头φ4软管
LA6  - 水平方向,快插接头φ6软管
M5M-M5外螺纹
M5F-M5内螺纹选型规格
真空口方向/连接规格M5MM5F
空白-
LA6
LA4


◇注: "●"表示默认规格,常备库存,货期短;"- "表示不可选。特殊定制请咨询销售客服。


暂无信息!

image.png

image.png

image.png

SAO系列真空吸盘带安装支杆
点击下载